Posts

  • Home -
  • news -
  • NMAP ПРОГРАМЫН ӨРГӨН АШИГЛАГДДАГ ЖИШЭЭ
research
  • 08/23
  • 2017

NMAP ПРОГРАМЫН ӨРГӨН АШИГЛАГДДАГ ЖИШЭЭ

   


БАЙГ СОНГОХ

Жишээ

Тайлбар

nmap 192.168.1.1

Нэг IP хаяг сонгоно

 

nmap 192.168.1.1 192.168.2.1

Онцгойлон заасан IP хаягуудыг сонгоно

nmap 192.168.1.1-254

Онцгойлон тодорхойлсон хаягийн цар хүрээг сонгоно

 

nmap 192.168.1.0/24

Сүлжээгээр нь сонгоно

nmap –iL target.txt

Файлаас байг сонгоно

nmap –iR 100

Санамсаргүй 100 хостыг сонгоно

nmap --exclude

Хостын жагсаалтаас хасна


SCAN АРГА ТЕХНИК

                           Жишээ

                            Тайлбар

nmap 192.168.1.1 -sS

TCP SYN scan арга

 

nmap 192.168.1.1 -sT

TCP порт scan арга

nmap 192.168.1.1 -sU

UDP порт scan арга

 

nmap 192.168.1.1 -sA

TCP ACK порт scan арга

nmap 192.168.1.1 –sW

TCP Цонх scan арга


ПОРТ SCAN ХИЙХ

                            Жишээ

                                       Тайлбар

nmap 192.168.1.1 –p 21

Х портыг scan хийнэ

 

nmap 192.168.1.1 –p 21-100

Портын цар хүрээгээр scan хийнэ

nmap 192.168.1.1 -p U:53, T:21-25,80

UDP 53 болон TCP 21-25,80 портуудаар scan хийнэ

 

nmap 192.168.1.1 -p-

Бүх портоор scan хийнэ

nmap 192.168.1.1 -F

Хурдан порт scan хийнэ