Course List

  • Home -
  • Course List

EC-Council CND

course

Certified Network Defender" сургалтаас та дараах мэдлэгийг олж авна. Үүнд:

 Сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах , удирдах

 Windows, Linux үйл системийн аюулгүй байдлыг удирдах

 Mobile & IoT төхөөрөмжийн нууцлал хамгаалалыг хангах

 Cloud, Wireless, Virtualization Технологиудын аюулгүй байдлыг тодорхойлох

 IPS, IDS, AAA , Firewall технологийн талаарх ойлголт , хэрэглээний талаар

 Халдлагыг илрүүлэх , сэргийлэх хариу арга хэмжээ авах үндсэн ойлголтуудыг олж авах боломжтой. 

Сургалтын агуулга: 

Module 01 Network Attacks and Defense Strategies

Module 02 Administrative Network Security

Module 03 Technical Network Security

Module 04 Network Perimeter Security

Module 05 Endpoint Security-Windows Systems

Module 06 Endpoint Security-Linux Systems

Module 07 Endpoint Security- Mobile Devices

Module 08 Endpoint Security-IoT Devices

Module 09 Administrative Application Security

Module 10 Data Security

Module 11 Enterprise Virtual Network Security

Module 12 Enterprise Cloud Network Security

Module 13 Enterprise Wireless Network Security

Module 14 Network Traffic Monitoring and Analysis

Module 15 Network Logs Monitoring and Analysis

Module 16 Incident Response and Forensic Investigation

Module 17 Business Continuity and Disaster Recovery

Module 18 Risk Anticipation with Risk Management

Module 19 Threat Assessment with Attack Surface Analysis

Module 20 Threat Prediction with Cyber Threat Intelligence

Baasadorj.B

EC-Council Instructor | CEH | CEH Master | ECSA | CHFI | CompTIA Security+ | CCNA Security | Checkpoint CCSA | CCSE