Course List

  • Home -
  • Course List

Microsoft Power BI

course

Microsoft Power BI нь олон төрлийн мэдээллүүд өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбогдсноор тайлан бэлтгэх , өгөгдлийн чиг хандлагыг харуулах , өгөгдлийн дүрслэлийг хэрэгцээнд тулгуурлаж янз бүрийн хэлбэрээр дүрсэлдэг. Эдгээр онцлог шинж чанарууд нь өгөгдлийн энгийн хүснэгт , графикаас төсөөлснөөс илүү өгөөжтэй интерактив байх боломжийг хэрэглэгчдэд олгоно.

Microsoft excel , SQL server зэрэг өгөгдлийн програмуудыг ашиглан анализ хийх болон тоон өгөгдлүүд дээр ажилладаг төрөл бүрийн чиглэлийн ажил мэргэжилтэй хүмүүст энэхүү сургалт маань зориулагдсан болно.

Course Outline:

Lesson 1: Analyzing Data with Self-Service BI

Lesson 2: Connecting to Data

Lesson 3: Performing Advanced Data Modeling and Shaping

Lesson 4: Visualizing Data with Power BI

Lesson 5: Enhancing Data Analysis

Lesson 6: Modeling Data with Calculations

Lesson 7: Creating Interactive Visualizations

Lesson 8: Performing Advanced Analysis

Lesson 9: Publishing and Sharing Reports and Dashboards

Lesson 10: Extending Access to Power BI

Ажлын туршлага 6+ жил